Semalt hünärmeni web mazmuny dolandyrylyşyna göz aýlaýarWeb mazmunyny dolandyrmak, web sahypaňyzy optimizirlemäge synanyşýarsyňyzmy ýa-da girýänleriňiz üçin ýakymly we özüne çekiji marka döretmäge synanyşýarsyňyzmy.

Guramalar daş-töweregimizi gurşap alýar we dolandyryş bolmasa, dargap biler. Web sahypaňyzda-da edil şonuň ýaly. Dolandyryş bolmasa, web sahypaňyz diňe bir beýleki kemçilikleriň arasynda traffigi uzaklaşdyrjak hünärsiz görünmez.

Web mazmuny dolandyrmak näme?

Web mazmuny dolandyrmak, Semalt web mazmunyny döretmekde, saklamakda we dolandyrmakda ulanýan ulgamdyr. Bu mazmun, web sahypaňyzdaky ýaly görünmegini, seslenmegini we duýulmagyny isleýän zadyňyza görä döredildi. Tekstler, suratlar, wideolar, ses we ş.m. bolup biler - web mazmun dolandyryjysy hem indeksiňizi tertipleşdirýär we belli bir sahypa girýänlere laýyk maglumatlary hödürleýär.

Emma bu hemmesi däl. Web mazmun dolandyryjylary:
 • Ulanyjynyň howpsuzlyk rollary
 • Metadata
 • Awtomatlaşdyrylan şablonlar
 • Wersiýa taryhy
 • Daşary ýurt diline goldaw
Web sahypaňyzy goldaýanlaryň hemmesi bilen, SERP-de ýokary derejä çykmagyňyz däl-de, has ýakyn wagtda mesele.

Tejribeli we täze web sahypasynyň eýelerine web mazmuny dolandyryşy gerek. Şeýle-de bolsa, az tejribe we web programmirlemegi bilýän täze ulanyjylar üçin has amatly. Diri galmak üçin zerur maglumatlary we görkezmeleri berýär. Şeýle hem, ulanyjylara resminamalary we netijeleri dolandyrmaga mümkinçilik berýän hyzmatdaşlyk üçin berk binýady üpjün edýär.

Web mazmunyny ösdürmäge maýa goýmak, web sahypaňyzy gowulaşdyrmak üçin iň gowy maýa goýumlaryndan biri bolup biler. Iş hökmünde, mahabatdan internetden has gowy ýer ýok. Ajaýyp tarapyna serediň, dolandyrmak gaty arzan we dogry düşünseňiz köp sanly tomaşaçy gurşap alarsyňyz. Köp zady getirip bilýändigi sebäpli, mazmunyny mümkin boldugyça dolandyrmaga taýyn bolmaly. “Semalt” web sahypaňyzy dolandyrmak bilen, işiňizi giň mümkinçiliklere açýarsyňyz.

Web sahypaňyz, diňleýjileriňiz bilen habarlaşmak üçin bil baglaýan guralyňyzdyr, şonuň üçinem onuň ajaýypdygyna göz ýetirmeli. Thisöne munuň üçin web dizaýnyny we kodlamagy öwrenmeli diýmek däl. “Semalt” -yň web mazmunyny dolandyrmak zerurlyklaryny üpjün etjek hünärmenler bilen döredilen öz topary bar. Bu, işiňizi ösdürmegiň täze ýollaryny tapmaga ünsi jemlemek üçin goşmaça wagt berýär.

“Semalt” web mazmuny dolandyryş bukjasyny ulanmagyň käbir peýdalary

Tehniki däl pikirli web eýeleri üçin ýeňillik

Ajaýyp pikire eýe bolmak we ony durmuşa geçirmek üstünlik teňňesiniň iki dürli tarapy. Web mazmunyny dolandyrmak barada ähli ulanyjylarda birmeňzeş tehniki bilim ýok. Ulanyjylar köp gezek mazmun ýazmak we neşir etmek bilen tanyşdyrlar we belki mediýa goşmagyň has ösen usulydyr.

Şeýle-de bolsa, kodlaşdyrmak, baglanyşyk goşmak we SEO-ny optimizirlemek ýaly web sahypasynyň beýleki tehniki bölekleri kyn bolup biler. Bu meseläni çözmek üçin Semalt ähli agyr göterijileri kabul etmek üçin ädim ätýär we ajaýyp pikirleriňiz üçin ajaýyp web sahypasyny goýýar.

Birnäçe ulanyja mümkinçilik berýär

Käbir başlangyçlar hyzmatdaşlyk bolup, geňeşçileri bar. Bu, başgalaryň web sahypaňyzy nädip kämilleşdirip boljakdygy barada goşant goşmagyny we pikir alyşmagyny isleýändigiňizi aňladýar. Mazmunyňyzyň hilini ýokarlandyrmak üçin önüm sahypasyny goşmak üçin jogapkär bir topar, blog ýazgysy üçin başga bir topar bolup biler.

“Semalt” bu dürli rollary dolandyrmagy aňsatlaşdyrýar we henizem neşir edilenleriň sanyny saýlamaga rugsat berýär. Diýmek, diňe köpçüligiň görýän zatlaryna gözegçilik edýärsiňiz we makullamaýan zadyňyz çap edilmeýär.

Indi meýilnamaňyzy tertipleşdirip bilersiňiz

Semaltyň web mazmuny dolandyryşy, web sahypaňyzdaky ähli mazmun barada gysgaça maglumat berer. Bu diňe bir blog ýazgylaryňyz bilen çäklenmän, önüm sahypalaryňyzy we web sahypaňyzyň beýleki mazmunyny hem öz içine alýar.

Bu aýratynlyk, wezipeleri bellemegi aňsatlaşdyrýar we olaryň ýerine ýetirilendigine aňsatlyk bilen göz ýetirip bilersiňiz. Indi meýilleşdirilen mazmunyňyzy marketing meýilnamaňyz bilen hiç hili stressiz birleşdirip bilersiňiz, haçan bolýandygyny her kim bilýär.

Semalt, sahypaňyzyň hyzmatyny gowulandyrýar

Sahypaňyzda bir zady üýtgetmek ýa-da täzelemek zerurmy? “Semalt sitat” hyzmat ediş ulgamy bolmasa, hersine üýtgeşmeler girizip, ýüzlerçe sahypadan geçmeli bolarsyňyz.

Semalt bilen, bu üýtgeşmeleriň hemmesini edip, sahypaňyzyň gurluşyna zeper ýetirmän aýratynlyklary goşup ýa-da aýryp bilersiňiz. Döwrebap ulgamymyz bilen täzelenmeler hakda alada etmersiňiz, sebäbi Semalt elmydama web sahypaňyzyň täzelenendigine göz ýetiriň.

Dizaýn üýtgeýär

Başlangyç dizaýndan soň, özüňizdäki zadyň edil isleýşiňiz ýaly däldigine ýa-da ýüregiňiziň üýtgemegine göz ýetirdiňizmi? Web mazmuny dolandyrmak ony has aňsatlaşdyryp biler. Sebäbi hünärmenler muny tejribe bilen edýärler we tanamaýan gury minalaryňyzdan nädip geçýändiklerine düşünýärler. Mazmuny we dizaýny aýratyn bolany üçin, sahypaňyzyň işleýşini saklamak bilen dizaýn üýtgeşmeleri girizmek aňsat.

Bu aýratynlygyň başga bir peýdasy, administratiw dolandyryş panelinde üýtgeşmeler girizip, ony web sahypasynda köpeltmekdir. Bu, sahypaňyza markaňyzy ösdürmekde uzak ýol geçýän tebigy görnüş berýär.

Mazmunyňyzy dolandyrmak

Mazmun dolandyryjysynyň bolmagynyň iň açyk sebäbi ýaly duýulyp biler. Köp kärhanalar we gözleg web sahypalary üçin mazmun dolandyryjysy üstünlikleriniň möhüm sütünidir. Web mazmunyny neşir etmek bilen çäklenmän, bir zat ýalňyşsa ýa-da köne bolsa, ygtybarly aýyrmak we täzelemek ukybynyň bardygyny bilýärler.

Onlaýn satyjylar ýörite Ro Christmasdestwo tekliplerini hödürlänlerinde, möwsüm gutaran badyna aýrylmagyny isleýärler. Mazmun dolandyryjysy bilen bu mesele däl. Semalt ýaly dolandyryjy, sahypalaryňyzy ulananyňyzda müşderileriňiziň rahat akymy we tejribesi bolmagy üçin ähli menýulary we täzelenmeleri awtomatiki baglanyşdyrýar.

Hasaplaýyş sagady, senenama ýa-da sanaw ýaly aýratynlaşdyrylan mazmun goşup, bir ädim ýokary çykyp bilersiňiz. Semalt, muňa rugsat bermek üçin web sahypaňyzy düzüp biler. Gowy mazmun dolandyryjysy hökmünde Semalt web sahypaňyzyň gözleg motorynyň optimallaşdyrylmagyny üpjün edýär we aňsatlyk bilen ýerleşdirilmegine mümkinçilik berýär.

Ahyrynda-da atyşlara jaň edýärsiňiz

Mazmun dolandyryjysynyň bolmagy, öz patyşalygyňyzyň açarlaryny berýän ýaly duýup biler, ýöne beýle däl. “Semalt” bilen gözegçiligiňizi saklaýarsyňyz we diňe beren görkezmeleriňiz ýerine ýetiriler. Islendik wagt tabşyryp bilersiňiz we web sahypaňyzyň gidişini barlap bilersiňiz.

Web mazmunyny nädip dolandyrmaly

Web sahypaňyzy dolandyrmasaňyz, şowsuz bolar. Munuň öňüni alyp bolmaz. Web sahypaňyzy dolandyrmakda Semalt birnäçe gurallara we pikirlere daýanýar, ýöne biz esasan size üns berýäris. Size maslahat berýäris we karar bermegi meýilleşdirýän her kararyňyzyň peýdalaryny we netijelerini aýdýarys. Şeýlelik bilen, garaňkylykda haýran galyp, web sahypalaryňyzdaky kararlary synap görmersiňiz. “Semalt” bilen web sahypaňyza baha berip biljek ýalňyşlyklar goýbermersiňiz.

Semalt sahypasyny dolandyrmak öz içine alýar

 • Sahypanyň tizligini barlamak: web sahypaňyzyň ykjam enjamlara we kompýuterlere näderejede ýüklenýändigini bilýäris. Näçe çalt ýüklense, şonça gowy.
 • Ulanylan suratlary iki gezek barlaň: şekiller diňleýjileriň ünsüni özüne çekmek üçin ulanylýan ajaýyp strategiýadyr. Käwagt olary nädogry ululykda, köpeldilen ýa-da nädogry ýerde alyp bilersiňiz. Mazmun dolandyryjylarymyz muny düzetmäge kömek eder.
 • Mazmuny ýerine ýetireris: mazmunyňyzyň ýalňyşlyklarynyň, göçürilen mazmunynyň we oňat formatda bolmagyny üpjün ederis. Bularyň hemmesi SERP reýtingiňize täsir edip biler, şonuň üçin olaryň ajaýyp bolmagyny üpjün etmek isleýäris.

Üznüksiz gowulaşmak we optimizasiýa

Web mazmunyňyz ösmeli. Bu, “Semalt Content Management” -iň web mazmunyňyza hemişe gözegçilik edýändigini we gowulaşdyrýandygyny aňladýar. Dolandyryjy hökmünde Semalt köne ýa-da nädogry mazmundan dynmak üçin siz bilen maslahatlaşýar. Işiňiz ösdigiçe mazmunyňyz hem ösmeli. Wagtyň geçmegi bilen web sahypaňyzdaky elementleri üýtgetmeli bolarsyňyz. Bu hakykatdanam ajaýyp mazmuny bir gezeklik ajaýyp mazmundan tapawutlandyrýar. Semalt, işiňiziň ösmegini we elmydama öňde durmagyny üpjün edýär.

Web mazmunyny dolandyrmak, guramanyň işgärleri tarapyndan ýa-da daşarky işewür hyzmatdaşlar üçin ýa-da internet üçin aç-açan ulanmak üçin döredilen web sahypalary üçin aýratyn möhümdir. Bu web sahypalarynyň ähli görnüşini öz içine alýar, sebäbi her niçigem bolsa, bu kategoriýalaryň birine ýa-da köpüsine girýärsiňiz. Işewürlikdäki ýaly, elmydama täzelenmeler bolar. Munuň içine girip biler:
 • Täze önümler
 • Täze hyzmatlar
 • Fleş satuw
 • Bir stocka önümlerinden
 • Çäkli neşir önümleri we başgalar
Satuwy höweslendirmek we gelýänleriň gatnaşygyny gowulandyrmak üçin web sahypaňyzy täzeläp durmak isleýärsiňiz. Web mazmun dolandyryşy bolmasa, bularyň hemmesi mümkin bolmazdy.

Semalt mazmunyňyzyň iň gowudygyny üpjün etmek üçin köp ýyllyk tejribesine we kompaniýamyzdaky hünärmenlere bil baglaýar. Görkezmelere eýermegiňizi we web sahypaňyzyň mazmuny bilen hiç hili ýalňyşlygyň bolmazlygyny maslahat berýärler. Howpsuz boluň, howpsuz boluň we şu gün Semalt web mazmun dolandyryjysyny alyň.

mass gmail